Tanításmentes munkanap

Tisztelt Szülők!
Kedves Diákjaink!

Intézményünkben a mai nap 2020 november 16-án tanításmentes munkanap van.

Tisztelettel:
Kovács Éva
intézményvezető

Tájékoztatás a koronavírussal kapcsolatban

Covid19 info

Intézményvezetői utasítás

A Covid-19 járvánnyal kapcsolatban az alábbi előírásokat kérjük betartani a Művészeti Iskola épületeiben:

– Tantermen kívül, az épületben minden pedagógus, tanuló, egyéb dolgozó és engedéllyel  az épületben tartózkodó külsős személy, szájat és orrot eltakaró maszkot köteles viselni.

– Az intézménybe csak tanulói jogviszonnyal és munkaviszonnyal rendelkező személyek léphetnek be. A szülők csak az iskola kapujáig kísérhetik a gyermekeket.

– A tanteremben a pedagógusok távolságtartással, gyakori szellőztetéssel, kézfertőtlenítéssel, esetleg maszk viselésével védik egészségüket. 

– A tanulók számára a tanteremben, saját csoportjukban továbbra sem kötelező a maszk viselése, de az intézmény vezetése javasolja.

– Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt marad otthon vagy önkéntesen vonul karanténba, csak orvosi igazolással mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

– A csoportos foglalkozásokon – az iskola adottságaitól függően – törekszünk a távolságtartás szabályait betartva kialakítani a tanulók ülésrendjét. Különös tekintettel a drámajáték, társastánc, grafika és festészet  tanszakokra  megfelelő méretű osztályterem áll rendelkezésre.

– A pedagógusok kötelező módon  elvégzik  a közös használatú hangszerek fertőtlenítését a zenei tanítási órák előtt, illetve közben.

– A tantermekben elhelyezett zongorákat gyakorlásra a tanulók  csak a vezetőség  engedélyével használhatják.

– Zenekari és kórus összpróba nem tartható, helyette szólampróbákat tartunk kis létszámban.

– Egyéni hangszeres oktatás esetén egyszerre csak egy tanuló tartózkodhat  a teremben. Egynél több tanuló  a  kamarazenei foglalkozásokon a távolságtartás szabályai szerint tartózkodhat egyszerre a termekben.

– A  szolfézs órákon amennyiben szükséges, a tanulók között nagyobb védőtávolságot rendelünk el.

– Tanszaki hangversenyt, valamint bármilyen rendezvényt csak ellenőrzött zárt körben (pedagógusokkal, tanulókkal  kizárólag) a védőtávolság megtartásával, a helyiségek befogadó készségének korlátozásávaltarthatunk az iskolaközösség számára.

– A művészeti iskola nagy rendezvényei visszavonásig elmaradnak, illetve elhalasztásra kerülnek.

– A járványveszély fokozott fennállása idejére az intézmény vezetősége nem engedélyezhet semmiféle külső fellépést versenyeken, egyéb helyszíneken (pl. kórus, zenekar) való részvételt az iskola tanulói számára.

Dabas. 2020. 09.21.                                                                    

Kovács Éva 
intézményvezető

Beiratkozás

A 2020/21-es tanévre szóló beiratkozáshoz szükséges nyomtatvány a ide kattintva letölthető vagy a Jelentkezési lap menüpont alatt megtalálható!

Digitális útmutató

Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez

Az elmúlt három hétben sikeresen átálltunk a tantermen kívüli, digitális munkarendre, ennek során a tanárok és a tanulótársak sokszor online kapcsolatba kerülnek egymással, hang- és videóközvetítés zajlik közöttük. Előfordulhat, hogy a tanár azt kéri, a tanuló készítsen magáról felvételt, ami alapján meggyőződhet, hogy tényleg megtanulta-e a tananyagot, valóban elvégezte a kijelölt feladatot, vagy így ellenőrzi az önálló feladatmegoldást.

Mind a tanárokról, mind pedig a tanulókról készült felvétel személyes adat.  A személyes adatok kezelése (így a felvétel készítés, továbbítás, megosztás, rögzítés stb.) az Európai Unióban is, így hazánkban is jogszabályokon alapul. A személyes adatok védelméhez fűződő jog mindenkit megillet. 

Mik azok a személyes adatok?

Név, lakcím, születési idő, telefonszám, egészségügyi állapotra vonatkozó adat, a mobiltelefonok IMEI száma, a számítógép IP címe, a tanulóról készült fénykép, videofelvétel, a különböző oldalakon használt jelszavak, a bankkártya PIN kódja, GPS koordináták (amiből lehet következtetni, hogy rendszerint ki és mikor indul el otthonról, hová jár iskolába, mikor és merre megy iskola után) stb. 

Személyes adat minden, ami közvetve vagy közvetlenül valamilyen információt közvetít, a személyiségről, a szokásokról, a magánéletről.

Ki az adatkezelő?

Az iskolai tanulmányai során a tanuló személyes adatainak adatkezelője az oktatási intézmény, ahol az adatok kezelése történik. Azonban bárki adatkezelővé válhat, ha mások személyes adatait rögzíti, tárolja, továbbítja, megosztja, nyilvánosságra hozza. Tudni kell, hogy mindig az adatkezelő felel a nála lévő személyes adatok jogszerű kezeléséért.

Hogyan élhetnek vissza a személyes adatokkal?

Személyes adatokkal sokféleképpen vissza lehet élni. Ilyen visszaélésnek minősül például, ha

 • hamis weboldalakra irányítva azt kérik tőlünk, hogy adjuk meg a bankszámlaszámunkat, felhasználónevünket, jelszavunkat, majd az így megszerzett adatokat felhasználják és például a bankszámláról pénzt vesznek le, hozzáférhetnek a levelezésünkhöz, a közösségi tereken létrehozott profiljainkhoz stb.
 • kártékony kódokat (pl. vírusokat) juttatva a számítógépünkre megszerzik a jelszavakat, kódokat,
 • az internetre feltöltik a másról készült fényképet, vagy videofelvételt, anélkül, hogy ehhez hozzájárulást kaptak volna.

Hogyan lehet megelőzni a személyes adatok jogellenes felhasználását?

 • Csak tudatosan használjuk az online környezetet, senki ne tegyen közzé magárólolyan fényképet vagy videót, amit bárki előtt szégyellene vagy kellemetlenül érintené, ha más látná!
 • Ne készítsünk és főleg ne tegyünk közzé másról semfényképet hang- vagy videófelvételt, az előzetes hozzájárulásanélkül! 
 • A különböző internetes oldalakon lehetőleg csak azokat az adatokat adjuk meg, amelyek indokoltak az oldal használatához. (pl. a Waze-hoz szükséges a helyadat, de a fényképekhez hozzáférés már nem indokolt.)Legyen mindig gyanús, ha túl sok adatot kérnek tőlünk! Inkább ne regisztráljunk az ilyen oldalra!
 • Érdemes minden esetben megnézni a honlapon elérhető adatkezelési tájékoztatót, amiből megtudhatjuk ki, hogyan fogja kezelni a személyes adatokat!

Hogyan cselekedhetünk helyesen, ha személyes adatot kezelünk?

Amikor valakiről fényképet, hangfelvételt, videófelvételt készítünk, összegyűjtjük az egyéb személyes adatait pl. e-mail cím, telefonszám stb. akkor személyes adato(ka)t kezelünk, így adatkezelővé válunk. Ha mindezt kizárólag magunknak, személyes használatunkra végezzük, akkor arra kell különösen odafigyelnünk, hogy mások ne szerezhessék meg tőlünk ezeket az adatokat. 

Az adatkezelés során be kell tartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat.

 • Felvétel készítésekor, mindenképpen tájékoztatni szükséges az érintettet, akiről a felvétel készül, és csak akkor készüljön felvétel, ha ehhez az érintett beleegyezését adja. Az elkészült felvétel továbbítása, megosztása vagy az internetre feltöltve annak lehetővé tétele, hogy bárki megnézhesse szintén csak a felvételen szerepelő összes érintett beleegyezésével, hozzájárulásával történhet! Ügyelni kell arra, hogy kiskorú esetében a szülő adja meg a hozzájárulást!
 • Másvalaki telefonszámát, e-mail címét, lakcímét egyéb személyes adatait a hozzájárulása nélkül ne adjuk tovább, ne tegyük nyilvánossá!

Személyes adatok jogosulatlan készítésének, felhasználásának, közzétételének (kezelésének)következményei

A magánéletünk és személyiségünk védelme érdekében nem csak azt szabályozták, hogyan kell eljárnunk helyesen, ha személyes adatokat kezelünk, hanem azt is, hogy mi történik akkor, ha megszegjük a szabályokat. 

§A Polgári Törvénykönyvszabályozza, hogy ún. sérelemdíjat követelhetnek tőlünk, ha jogosulatlanul (vagyis a szükséges hozzájárulás nélkül) készítünk valakiről fényképet vagy hangfelvételt, vagy jogosulatlanul használjuk fel az elkészült felvételeket.

§A Büntető Törvénykönyvtöbb fejezete foglalkozik a személyes adatokkal való visszaélés súlyosabb formáival és ezeket bűncselekménnyé nyilvánítja.

§Kifejezetten adatkezelésre vonatkozó előírásokat a GDPR(AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) és az Infotörvény. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) tartalmaznak.

A tanulók magatartására vonatkozóan az iskola házirendjefogalmazhat meg előírásokat. Az a tanuló, aki magatartásával más személy személyiségi jogait sérti, beleértve a személyes adatokkal való visszaélést is, felelősségre vonható! 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) feladata, hogy ellenőrizze a személyes adatok helyes felhasználását. Szabálytalan adatkezelés esetén mérlegelés esetén akár többmillió forintos adatvédelmi bírságot is kiszabhat.

FIGYELEM! A digitális munkarendben megvalósuló oktatás során készült bármely kép- és hangfelvétel vagy egyéb személyes adat továbbítása, közzététele, megosztása az internet nyilvánossága részére, az erre vonatkozó hozzájárulás hiányában jogosulatlan adatkezelés és megvalósíthatja a személyes adattal való visszaélést is!

Mit tegyünk, ha jogosulatlan adatkezelést vagy visszaélést tapasztalunk?

 • Ha azt tapasztaljuk, hogy saját magunkról, diáktársunkról vagy tanárunkról valaki a hozzájárulásunk, vagy a tanár hozzájárulása nélkül hoz nyilvánosságra személyes adatokat, mindenképpen jelezzük a szülőknek és az iskolának, vagy kérjünk segítséget az osztályfőnöktől!
 • Az internetes oldalak üzemeltetői kötelesek megvizsgálni és elérhetetlenné tenni azon tartalmakat, amelyek jogosulatlanul kerültek feltöltésre. Be kell jelenteni számukra ezeket a tartalmakat és kérni kell a törlésüket!
 • A személyes adatkezeléssel kapcsolatos jog megsértése esetén kérni lehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát.

HASZNÁLJUK OKOSAN A SAJÁT SZEMÉLYES ADATAINKAT!

HASZNÁLJUK SZABÁLYOSAN MÁSOK SZEMÉLYES ADATAIT!

Fontos Tájékoztatás!

figyelem

Tisztelt Szülők! Kedves Diákjaink!

Hétfőn intézményünk is tanítás nélküli munkanapot tart.

Bizonyára értesültek róla, hogy 2020. március 16-ától , hétfőtől  bezárnak az oktatási intézmények , az iskolák életében határozatlan ideig új munkarend kerül bevezetésre. Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a kialakult rendkívüli helyzet intézményünkre is érvényes. Az intézmény vezetősége a kollégákkal együtt mindent megtesz annak érdekében , hogy tanítványaink tantermen kívüli digitális oktatásban részesüljenek és az ehhez szükséges megfelelő oktatási programokat kidolgozzák.

Tisztelettel kérem türelmüket, együttműködésüket, segítségüket, hogy tanítványaink sikeresen befejezhessék  zenei – művészeti tanulmányaikat. Intézményünk  facebook oldalán és honlapján  folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket az újabb  fejleményekről és egyéb teendőkről. 

Köszönettel: Kovács Éva intézményvezető

V. Regionális Furulyaverseny

 V. Regionális Furulyaverseny

A Tápiószentmártonban, 2020. február 25-én megrendezett
V. Regionális Furulyaversenyen növendékeink:
László-Bártfai Balázs – ezüst minősítést,
Orgován Réka Rozália – bronz minősítést,
Gali Mária – ezüst minősítést értek el.
Munkájukhoz nekik és felkészítő tanáruknak, Serfel Viktornak
gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

Csáki András kurzusa

Február 18-án kedden meghívásunkra iskolánkba látogatott Csáki András a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem gitártanára.
A kurzus alatt a tanárok és a tanítványok is sok új és hasznos tudással gazdagodtak.
Köszönjük a művész úrnak hasznos tanácsait, észrevételeit.

Galambos Kata – Bronz minősítés

Galambos Kata, iskolánk fuvola szakos növendéke a szentendrei Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola által megrendezett II. Minősítő Fuvolaversenyen Bronz minősítést ért el.
Tanára: Harsányi-Nagy Katalin, zongorán kísérte: Dr. Tabajdi Gyuláné Varga Ágota. Eredményükhöz gratulálunk és további sok sikert kívánunk!